Andrespol, dn. 24.06.2020

DYREKTOR OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ANDRESPOLU

poszukuje osoby na stanowiska pomocnicze
OPIEKUN OSOBY STARSZEJ
w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Andrespolu

 Stanowisko pracy:  Opiekun osoby starszej

 1. Liczba etatów: - 1 cały etat oraz 2 stanowiska po 1/2 etatu
 2. Okres zatrudnienia: od 10.07.2020r. do 31.12.2022r.

Niezbędne:

  1. posiadać obywatelstwo polskie,
  2. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać w pełni z praw publicznych,
  3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  4. cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
  5. posiadać wykształcenie co najmniej zawodowe

lub ukończony kurs potwierdzający posiadanie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zawodu opiekuna.

Wymagania dodatkowe:

 1. mile widziane doświadczenie w pracy opiekuna osoby starszej, chorej lub niepełnosprawnej.
  cechy osobowości:

- umiejętność skutecznego komunikowania się,
- umiejętność organizowania pracy z osobą starszą,
- samodzielność,
- dyskrecja,
- wysoka kultura osobista.

 1. Osoba zatrudniona na w/w stanowisku zobowiązana będzie między innymi do wykonywania następujących zadań:
  1. sprawowanie opieki w drodze do klubu seniora i podczas pobytu w klubie, a także w powrocie do domu,
  2. pomoc w robieniu niezbędnych zakupów,
  3. podawanie posiłków, a także pomoc przy ich spożywaniu,
  4. pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
  5. pomoc w utrzymaniu opieki higienicznej w szczególności poprzez toaletę osobistą.
  6. zapewnienie kontaktów z otoczeniem między innymi poprzez:
   - spacery,
   - umożliwienie udziału w życiu towarzyskim w klubie seniora
 1. Osoby ubiegające się o zatrudnienie powinny złożyć niżej wymienione dokumenty:
 1. CV,
 2. Kwestionariusz osobowy,
 3. list motywacyjny,
 4. własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 5. własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 6. własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. kserokopię dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
 9. kserokopię dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

 Składane oferty pracy muszą być opatrzone następującą klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 922) i własnoręcznie podpisane.

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:
  wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Ośrodka w pokoju nr . 11 lub za pośrednictwem poczty na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrespolu,
  Rokicińska 125, 95-020 Andrespol.

w terminie do dnia: 03.07 2020 roku do godziny 1500,

 1. dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „OPIEKUN OSOBY STARSZEJ cały etat lub ½ etatu”,
 2. dokumenty, które wpłyną do Ośrodka po wyżej wykazanym terminie nie będą rozpatrywane.

 

      DYREKTOR
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
          ZBIGNIEW PIEKARSKI

 

 

 

OŚWIADCZENIE KANDYDATA

Kwestionariusz osobowy
 

 

 

Godziny pracy:
poniedziałek8:00 - 16:00
wtorek8:00 - 17:00
środa8:00 - 16:00
czwartek8:00 - 16:00
piątek8:00 - 15:00
© 2017 Copyright gekonet.pl