Andrespol, dn. 26.02.2020

DYREKTOR OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ANDRESPOLU

poszukuje osoby na stanowiska pomocnicze
OPIEKUN OSOBY STARSZEJ
w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Andrespolu

 Stanowisko pracy:  Opiekun osoby starszej w Klubie seniora w ramach programu „CUŚ Wisienka – CD”

I.                   Liczba etatów: - 1

II.                Okres zatrudnienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.XII.2022r.

III.             Osoba ubiegająca się o zatrudnienie powinna spełniać następujące wymagania:

Niezbędne:

-posiadać obywatelstwo polskie,
-posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać w pełni z praw publicznych,
-brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia --publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
-cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
-posiadać wykształcenie co najmniej zawodowe lub ukończony kurs potwierdzający posiadanie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zawodu opiekuna.

Wymagania dodatkowe:
mile widziane doświadczenie w pracy opiekuna osoby starszej, chorej lub niepełnosprawnej.

cechy osobowości:
- umiejętność skutecznego komunikowania się,
- umiejętność organizowania pracy z osobą starszą,
- samodzielność,
- dyskrecja,
- wysoka kultura osobista.

IV.                         Osoba zatrudniona na w/w stanowisku zobowiązana będzie między innymi do wykonywania następujących zadań:

- sprawowanie opieki w drodze do klubu seniora i podczas pobytu w klubie, a także w powrocie do domu,
- podawanie posiłków, a także pomoc przy ich spożywaniu,
- pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
- pomoc w utrzymaniu opieki higienicznej w szczególności poprzez toaletę osobistą.

Osoby ubiegające się o zatrudnienie powinny złożyć niżej wymienione dokumenty:

- CV,
- Kwestionariusz osobowy,
- list motywacyjny,
- własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
- własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
- własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
- własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- kserokopię dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
- kserokopię dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

 Składane oferty pracy muszą być opatrzone następującą klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 922) i własnoręcznie podpisane.

V.                Termin i miejsce składania dokumentów:
wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Ośrodka w pokoju nr . 11 lub za pośrednictwem poczty na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrespolu,
ul. Rokicińska 125, 95-020 Andrespol.

w terminie do dnia: 06.03. 2020 roku do godziny 1500,

- dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „OPIEKUN OSOBY STARSZEJ”,
- dokumenty, które wpłyną do Ośrodka niekompletne lub po terminie nie będą rozpatrywane.

     DYREKTOR
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
      ZBIGNIEW PIEKARSKI

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kwestionariusz osobowy

 
 

1. Imię (imiona) i nazwisko ......................................................................................................

 

      a) nazwisko rodowe............................................................................................................

 

      b) imiona rodziców........................................................ .....................................................

 

      c) nazwisko rodowe matki .................................................................................................

 
2. Data i miejsce urodzenia

 
3. Obywatelstwo

 
4. Numer ewidencyjny (PESEL)

 
5. Numer identyfikacji podatkowej (NIP)

 
 

6. Miejsce zameldowania...................................................................................................................................................

                                                                                              (dokładny adres)

 

...........................................................................................................................................................................................
                (adres do korespondencji)                                                                                                             (telefon)

 
 

7. Wykształcenie ..............................................................................................................................................................

 

  - nazwa szkoły i rok ukończenia ....................................................................................................................................

 
Zawód

 
Specjalność

 
Stopień

 
Tytuł zawodowy - naukowy

 
8. Wykształcenie uzupełniające, podać datę ukończenia lub rozpoczęcia nauki w przypadku jej trwania

 
kursy

 

 

 

 
studia podyplomowe

 

 
9. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia (i okresy pobierania zasiłku dla bezrobotnych)
okres
Nazwa i adres pracodawcy
Stanowisko
od

 
do

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
10. Dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania

 

Znajomość języków obcych

 

Prawo jazdy, obsługa komputera, inne umiejętności

 ..........................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................

 
11. Stan rodzinny (imiona i nazwiska oraz daty urodzenia dzieci)

1) .......................................................................................  4) .......................................................................

2) .......................................................................................  5) .......................................................................

3) ....................................................................................... 6) .......................................................................
12. Powszechny obowiązek obrony:

a) stosunek do powszechnego obowiązku obrony ...............................................................................................................


b) stopień wojskowy ........................................................  numer specjalności wojskowej ..................................................

c) przynależność ewidencyjna do WKU ...............................................................................................................................


d) numer książeczki wojskowej ............................................................................................................................................

e) przydział mobilizacyjny do sił zbrojnvch RP .....................................................................................................................
 

13. Osoba, którą należy zawiadomić w razie wypadku ........................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko, adres, telefon)

14. Oświadczam, że dane zawarte w pkt. l, 2, 4, i 6 są zgodnie z dowodem osobistym seria ...........................................


nr........................................ wydanym przez .......................................................................................................................


w...............................................................     ............................................................. albo innym dowodem tożsamości

                                                                                data wydania dowodu osobistego

 


......................................................................                                   .................................................................................

                (miejscowość i data)                                                                        (podpis osoby składającej kwestionariusz)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. Stosownie do art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 14 XII 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu
 (Dz. U. nr 25 z 1997 r. poz. 970) oświadczam, że:

- nie pozostaję w rejestrze bezrobotnych*

- pozostaję w rejestrze bezrobotnych prowadzonym przez Rejonowy Urząd Pracy w........................................

.............................................. od dnia ............................... z prawem* bez prawa* do zasiłku dla

bezrobotnych*.

....................................................    ........................................................................................................
           (miejscowość i data)                                       (podpis osoby składającej kwestionariusz)

* niepotrzebne skreślić

 

 

Godziny pracy:
poniedziałek8:00 - 16:00
wtorek8:00 - 17:00
środa8:00 - 16:00
czwartek8:00 - 16:00
piątek8:00 - 15:00
© 2017 Copyright gekonet.pl