KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, str.1) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej a w Andrespolu, ul. Rokicińska 125, 95-020 Andrespol (dalej: OPS).
 2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się z ustanowionym w jednostce inspektorem ochrony danych – Patrykiem Hebrowskim poprzez email: hebrowski@wp.pl lub pisemnie na adres administratora danych.
 3. Dane osobowe uzyskane w związku z realizacją zadań spółki wykorzystywać będziemy wyłącznie w celu realizacji tych zadań.
 4. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów.
 5. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
 6. a) Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych przekazana pisemnie. (art. 6 ust. 1 a) RODO);
 7. b) nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – w zakresie danych zebranych podczas rozpatrywania podania/wniosku/petycji;
 8. c) art. 6 ust. 1 b) RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy oraz podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą;
 9. d) wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 10. e) wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO).
 11. Pani/Pana dane osobowe będziemy przechowywać przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2018, poz. 217) i przepisami wykonawczymi do ustawy.
 12. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane:
 13. a) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 14. b) innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z OPS przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem jest OPS.
 15. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.
 16. Pani/Pana dane osobowe nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 17. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
 18. a) prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych;
 19. b) prawo żądania sprostowania/poprawienia Pani/Pana danych osobowych;
 20. c) prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie;
 21. d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
 22. e) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, gdy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu;
 23. f) prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas swoich danych osobowych. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody;
 24. g) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

10.W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych administratorowi ma charakter dobrowolny.
 2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa powszechnie obowiązującego.

 

Godziny pracy:
poniedziałek8:00 - 16:00
wtorek8:00 - 17:00
środa8:00 - 16:00
czwartek8:00 - 16:00
piątek8:00 - 15:00
© 2017 Copyright gekonet.pl